Algemenevoorwaarden - Krachtig in de liefde

Algemene voorwaarden

Dit is het officiële gedeelte, lees het rustig door. 

Om ons beide te beschermen, heb ik ze laten opstellen.
Maar..

Ik geloof vooral in respect, waarde leveren en wederzijds vertrouwen – en ben altijd bereid in alle redelijkheid met elkaar te praten.
Dat boven alles.
Dus benader me gerust als je ergens over twijfelt.


Iris Uriot

Alkmaar, Nederland
www.irisuriot.com
info@irisuriot.com

Iris Uriot is een eenmanszaak en opgenomen in het handelsregister onder KVK nummer 70829284 en BTW nummer NL002183050B70

Artikel 1. Definities
 1: Aanbieding: de rechtshandeling, her aanbod, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt.
 2: Partijen: Iris Uriot en client
 3: Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst
 4: Overeenkomst: De afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Iris Uriot en client, waarin staat omschreven of mondeling besproken is, welke dienst Iris Uriot tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 5: Overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Iris Uriot geen invloed kan uitoefenen en waardoor Iris Uriot niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 6: Vergoeding: De financiële vergoeding die is afgesproken met de client.

Artikel 2 Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Iris Uriot en  de Client, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Iris Uriot (in het kader van de/een opdracht) ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van Iris Uriot.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Iris Uriot en de Client zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4: Door aangaan van een overeenkomst tussen Iris Uriot en Client, verklaart de Client dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan geeft Client dat aan bij Iris Uriot.
 6: Iris Uriot richt zich met name op het helpen van personen, met vooruitzicht tot verbeteren van zelfvertrouwen, prestaties en de liefdesrelatie. Zij geeft advies en coaching op het gebied van communicatie, gedragspatronen, zelfwaardering en persoonlijke groei of advies op het gebied van aantrekken van een nieuwe partner.
 7: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming, contractsduur, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Iris Uriot en de Client komt tot stand na het doen van een aanbetaling. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst, kan de Client geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Iris Uriot heeft ten allen tijde het recht haar prijzen te wijzigen. De afgesproken prijs blijft geldig voor de afgesproken periode, als de overeenkomst is gesloten. Daarna kan de prijs anders zijn wanneer Client opnieuw dezelfde opdracht zou willen afspreken.
 4. De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen reden tot ontbinden van de overeenkomst. Client zal Iris Uriot schriftelijk informeren, zodat zij alsnog haar werk kan leveren. Iris Uriot dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden.
 6. Client is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.
 7. Iris Uriot zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 8: Iris Uriot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Iris Uriot is uitgegaan van door de Client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 9. Iris Uriot heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 11. Afwijkingen van het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 12: De looptijd en duur wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd.
 13: Indien na looptijd van de overeenkomst blijkt dat Client nog recht heeft op een bepaald onderdeel van een programma, heeft de Client 30 dagen om dit onderdeel in te plannen. Wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt, komen deze rechten te vervallen. Tenzij anders is besproken.
 14. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Iris Uriot gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Iris Uriot op en is voor de Client geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 15. Iris Uriot kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4: Verplichtingen van de Client

1. Een coachings-aanbod betreft samenwerking tussen partijen via persoonlijke begeleiding, zoals deelname aan een VIP-dag of een één op één traject, waarbij 100% commitment aan de zijde van de Client verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. Behaalde resultaten zijn afhankelijk van commitment, medewerking, verantwoordelijkheid, vaardigheden en andere factoren van Client, waarop Iris Uriot en Client niet altijd kunnen anticiperen. De in het verleden behaalde resultaten van anderen, inclusief door hen geschreven testimonials, bieden daarom niet de garantie op behaalde resultaten van Client. Client dient zelf aan te geven wat zijn of haar mogelijkheden zijn.
2. Wanneer Client alles heeft uitgevoerd, en het gevoel heeft dat gewenste resultaten niet zijn behaald, zal Iris Uriot in overleg een passend voorstel doen om de resultaten alsnog te halen. In de meeste gevallen zal dit voorstel naar alle redelijkheid, binnen het traject vallen. Client zal hierbij wel moeten aantonen dat alles wat is afgesproken, ook is uitgevoerd. Wanneer dit niet zo is, vervalt de mogelijkheid voor een voorstel binnen het traject. Een betaalde verlenging om alsnog de resultaten te halen kan dan tot de mogelijkheden behoren. Afhankelijk van de mogelijkheden van Iris Uriot en Client.
 3. Iris Uriot heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, Client te weigeren, als Iris Uriot van mening is dat er geen goede match is. Iris Uriot behoudt hiervoor altijd een finale goedkeuring.
 4. Indien deze situatie zich voordoet, is de Client verplicht de tot dan toe afgenomen sessies of verstreken tijd te betalen. Het bedrag hiervoor hangt af van de gemaakte afspraken en tijd die is verstreken. Iris Uriot zal dit altijd in overleg en naar alle redelijkheid met Client oplossen.
Het bedrag kan bestaan uit de kosten die voor de verstreken tijd zouden gelden, afhankelijk van het gekozen traject. Wanneer er enkel losse sessies zijn uitgevoerd, rekent Iris Uriot 200 euro inclusief BTW per sessie. Wanneer het een VIP dag betreft, rekent Iris Uriot 1000 euro inclusief BTW. Als reeds een groter deel dan dit bedrag is voldaan, zal Iris Uriot het te veel betaalde gedeelte terugbetalen aan Client.
 5. Iris Uriot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer:

 a. De Client de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Zoals het niet of te laat betalen van facturen, of het niet nakomen van afspraken.
 b. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Iris Uriot kan worden gevraagd. Dit zal altijd in overleg met Client gebeuren.
 c. Door vertraging aan de kant van Client niet langer van Iris Uriot kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 6. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet tijdig ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden zijn voor rekening van Client.
 7. Het is Client verboden om verkregen stukken, trainingsmaterialen en eventuele inloggegevens te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan Client een boete worden gegeven of aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor ontstane schade en gevolgschade.
 8. Bij aanvaarden van deze overeenkomst weet Client wanneer gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Client hoorbaar zou kunnen zijn, dat deze opnames beschikbaar blijven in de online omgeving van Iris Uriot. Client geeft hierbij toestemming dat in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte persoonsgegevens in de online omgeving te bewaren en al dan niet in bewerkte vorm te reproduceren.
 9. Voor zover Client op grond van zijn of haar aanwezigheid in een groepsprogramma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Client geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan Iris Uriot. Deze voorwaarde geldt niet in een één op één traject.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Als na tekenen van de overeenkomst wordt geannuleerd, heeft Iris Uriot het recht om annuleringskosten te eisen, deze bestaan uit:
 Alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt. Dit is geheel afhankelijk van traject en van hoeveel support Client heeft gevraagd. De kosten voor de in deze periode uitgevoerde gesprekken bedragen 200 euro incl BTW per sessie. Wanneer er een VIP dag is geweest, zijn de kosten hiervan 1000 euro incl BTW. Wanneer bij een traject of programma tevens een online product is inbegrepen waarvoor al toegang is verleend, bedragen de kosten de op de website aangegeven kosten van het online product.
 2. Iris Uriot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Client de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Of wanneer na het sluiten van de overeenkomst Iris Uriot ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Client de verplichtingen niet zal nakomen. Of wanneer door de vertraging aan de zijde van de Client niet langer van Iris Uriot kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is Iris Uriot bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Iris Uriot kan worden gevergd.
 4. Indien de Client zijn of haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Iris Uriot gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Client, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding  en betalen van de volledige betaalsom is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Client, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Client niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, staat het Iris Uriot vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Er zal dan naar alle redelijkheid overeenstemming worden gezocht voor het resterende bedrag dat Client eventueel nog verschuldigd is. 
 6. Er geldt een garantietermijn van 14 dagen, als blijkt dat er geen goede match is tussen Client en Iris Uriot. Deze termijn gaat in na betaling van de (eerste) factuur, of na startdatum van het traject of het programma (afhankelijk van welke van deze als eerste heeft plaatsgevonden); Client is in dat geval wel de gemaakte onkosten verschuldigd zoals deze in artikel 5:1 staan beschreven.
 7. Afspraken (m.u.v. VIP dag) kunnen tot 24 uur van tevoren zonder verdere consequenties worden geannuleerd of verplaatst. Dit kan door contact met Iris Uriot, of door zelf verplaatsen in het afspraak-systeem. Is er geen schriftelijke kennisgeving gedaan en wordt de afspraak binnen 24 uur geannuleerd of verplaatst, dan vervalt het recht op vervangende afspraak. Evenals wanneer Client bij een gemaakte afspraak niet komt opdagen zonder kennisgeving of geldige reden. Er zullen hiervoor geen restituties plaatsvinden en ook geen vervangende afspraak i.v.m. voorbereiding van Iris Uriot.
 8. Geldige reden om binnen 24 uur een afspraak te verplaatsen is enkel ziekte, overlijden en/of een andere reden van overmacht. Wanneer dit meer dan 2 keer binnen het traject gebeurt, zal de afspraak geheel komen te vervallen. Dit kan de consequentie hebben dat Iris Uriot geen vervangende afspraken meer aanbiedt voor de gemiste afspraken. Er vindt dan ook geen restitutie plaats en ontslaat Client niet van de betaalverplichting.
 9. Als Client te laat komt op een gemaakte afspraak, zal de afspraak voortgezet worden voor de tijd die nog overblijft en is ingepland.
 10. Een VIP dag op locatie kan tot maximaal 21 dagen van tevoren kosteloos worden verplaatst. Gebeurt dit op kortere termijn, dan zullen de reserveringskosten van de locatie in rekening worden gebracht. Wanneer annulering of verplaatsing binnen 7 dagen gebeurt, zullen volledige kosten van de locatie in rekening worden gebracht. Dit verschilt per locatie en Iris Uriot zal hiervoor de kosten aantonen.
 11. Een VIP dag aan huis kan altijd tot 3 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Wanneer dit binnen 3 dagen gebeurt, zal 10% van het totaalbedrag van een VIP dag in rekening worden gebracht; dit is 100 euro inclusief BTW. Ook wanneer dit gebeurt door overmacht, is Iris Uriot genoodzaakt dit bedrag te vorderen, in verband met getroffen voorbereidingen.
 12. Wanneer een online product wordt aangeschaft, is Client op de hoogte dat hij of zij meteen toegang krijgt tot de dienst. Wanneer de aankoop van Client een online training betreft waar binnen 14 dagen volledige toegang toe wordt verleend, is restitutie niet mogelijk. Koper ziet daarmee redelijkerwijs af van zijn annuleringsrecht volgens de Wet koop op afstand. 
 13. Wanneer aankoop van de Client een online training betreft waar gedeeltelijk toegang toe wordt verleend, is binnen 14 dagen restitutie mogelijk van het gedeelte dat nog niet is vrijgegeven. Er is altijd een aanbetaling verschuldigd van 20% van het aangekochte materiaal. Voor restitutie zal een berekening worden gemaakt op basis van het ter beschikking gestelde materiaal in percentage van het geheel. Hierna zal Client de toegang tot de rest van het materiaal worden ontzegd.
 14. Wanneer een online product is aangeschaft is vanaf 14 dagen na de betaling geen restitutie meer mogelijk.
15. Wanneer een online programma in termijnen wordt betaald, dienen de termijnen alsnog te worden voldaan.

Artikel 6 Overmacht

1. Iris Uriot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Client indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn of haar rekening komt.
 2. Iris Uriot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Iris Uriot haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Iris Uriot kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. In geval van overmacht zal Iris Uriot zich naar alle redelijkheid inspannen om Client te voorzien van een alternatieve oplossing.
 5. Wanneer Iris Uriot zelf een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zal zij de Client een passend voorstel doen.  Mocht Iris Uriot zelf een VIP dag niet kunnen uitvoeren door overmacht, zal zij in overleg met Client een nieuwe dag plannen en zijn de reserveringskosten voor rekening van Iris Uriot.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Iris Uriot aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Iris Uriot aangegeven of anders afgesproken met Client. Iris Uriot is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2.  Betaling gebeurt per factuur, via de betaalpagina, per automatische incasso of via handmatige overboeking, volgens de termijn welke op de factuur staat vermeld.
Betaling gebeurt in de met Client overeengekomen termijnen, welke terug te vinden zijn in de overeenkomst die Iris Uriot voor de Client via e-mail opstelt.
Bij betaling van de eerste factuur, wordt akkoord gegeven op de gemaakte afspraken welke in deze overeenkomst staan.
 3. Betaling wordt overgemaakt naar Zakelijk Rekeningnummer NL73KNAB0258506113, onder vermelding van Client zijn of haar volledige naam of factuurnummer.
 4. Bij het niet nakomen van een betaalverplichting zal een aanmaning worden verstuurd. Als de Client binnen 14 dagen niet aan zijn of haar betaalverplichting heeft voldaan, is de Client wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 5. Indien bovenstaande zich voordoet, heeft Iris Uriot het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de Client.
 6. Bij het niet naleven van betaalvoorwaarden, heeft Iris Uriot het recht om de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat de Client niet van zijn of haar betaalverplichting.
 7. Eventuele extra kosten die worden gemaakt door Client, zoals reiskosten voor een VIP-dag, zijn voor rekening van de Client.
 8. Indien de betaling in termijnen gebeurt, bestaat altijd het recht voor Client om het bedrag ineens af te lossen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de opdracht (in de meest ruime zin van het woord) komen toe aan Iris Uriot.
 2. Het door in het kader van de overeenkomst door Iris Uriot geleverde, blijft eigendom van Iris Uriot. Ongeacht of deze aan Client of derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Alle door Iris Uriot geleverde materialen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Client is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Client dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem of haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Iris Uriot veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Client verplicht om Iris Uriot daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt de Client zich er jegens Iris Uriot bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval Iris Uriot haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Client bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Iris Uriot en door Iris Uriot aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Iris Uriot zich bevinden en deze terug te nemen.
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de Client als Iris Uriot geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot gegevens of gebruikte materialen.
 7: Iris Uriot behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Iris Uriot mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.


Artikel 9 Garanties & vrijwaringen
 1. Iris Uriot garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Iris Uriot garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer Client de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Client Iris Uriot (of haar ingeschakelde derden) voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De Client vrijwaart Iris Uriot voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Client verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht worden gebruikt.
 4. De Client vrijwaart Iris Uriot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Iris Uriot toerekenbaar is. Indien Iris Uriot uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Client gehouden Iris Uriot zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Client in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Iris Uriot, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Iris Uriot en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Client.


Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Iris Uriot is uitsluitend aansprakelijk jegens de Client voor aan Iris Uriot toerekenbare, directe schade.
 2. Iris Uriot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Iris Uriot is uitgegaan van door of namens de Client verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Iris Uriot is slechts aansprakelijk als de Client aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming.
 4. De aansprakelijkheid van Iris Uriot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Iris Uriot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Iris Uriot, is de aansprakelijkheid van Iris Uriot tot de vergoeding voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Iris Uriot is geen vervanging voor medische diensten en geeft geen adviezen over mentale gezondheid. Ook geeft Iris Uriot geen vervanging voor professionele therapie. Diensten van Iris Uriot zijn niet bedoeld om medische ziekten te behandelen, diagnostiseren, voorkomen, of genezen en dienen ook niet dusdanig te worden gezien. Wanneer Client medische of psychologische hulp verlangt, is het verantwoordelijkheid van Client om deze te vinden.
 8. Eveneens kan Iris Uriot op geen enkele wijze worden gezien worden als wettelijk- of financieel adviseur. Als Client wettelijk of financieel advies behoeft, is het de verantwoordelijkheid van Client om deze te vinden.


Artikel 11. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken in het kader van uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien:
 Iris Uriot verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan.
 De informatie algemeen bekend wordt.
 Iris Uriot optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Iris Uriot houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving.
 5. Gegevens die worden gedeeld via e-mail, VOXER en in gesprekken, worden niet gedeeld met derden.
 6. Uitzonderingen op dit artikel:
 a. De informatie waar beide partijen al van op de hoogte waren, voorafgaand aan de opdracht.
 b. Informatie die is ingewonnen door een derde partij, of al openbaar beschikbaar was gesteld voorafgaand aan de opdracht.
 d. Iris Uriot mag zaken die genoemd zijn tijdens gesprekken, vermelden op haar website of in andere vormen van communicatie, zonder dat namen, datum of andere persoonlijke gegevens worden genoemd. (Anonieme vermelding)
 e. Iris Uriot is niet verantwoordelijk voor gevolgen wanneer Client zelf zijn of haar informatie deelt op openbare (online en offline) locaties, zoals Facebook groepen.
 7. Omdat Iris Uriot zo veel mogelijk mensen wil laten zien wat de kracht van haar werk is, kan zij vragen om een testimonial of aanbeveling. Dit is vrijwillig en nooit verplicht. Client geeft hierin zelf aan wat mag worden gedeeld.

Artikel 12. Klachten
 1. Indien sprake is van een klacht, dient Client dit binnen 7 dagen na constatering schriftelijk te melden aan Iris Uriot.
 2. De Client heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten (werkboeken en (eventuele) online content) te melden aan Iris Uriot.
 3. Indien de klacht gegrond is, zal Iris Uriot dit naar alle redelijkheid proberen te verhelpen.
 4.Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt de mogelijkheid tot reclameren. Door de Client verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt niet verstaan onder ‘gebreken’.
 5. Indienen van een klacht, schort dit zijn of haar betalingsverplichting niet op en biedt geen reden tot compensatie. De Client blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij/zij Iris Uriot opdracht gegeven heeft.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Client.
 7. Bij ontevredenheid zal Client dit met Iris Uriot zelf oplossen en niet publiekelijk zaken delen.


Artikel 13 Geschillen
 Ik ga er vanuit dat deze nooit nodig zal zijn. Maar, hij moet erin staan.

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Iris Uriot is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Iris Uriot behoudt het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Iris Uriot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.


Artikel 14 Wijziging voorwaarden
 1. Iris Uriot is ten allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Iris Uriot.
 4.Iris Uriot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Iris Uriot heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Client ter kennis van derden wordt gebracht.